Новини

Международно изложение - ANUGA 2013

21.10.2013

В периода 5-9 Октомври 2013 г. Карол Фернандес Миит взе участие в Търговска мисия организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Бяха проведени двустранни срещи, както и дегустация на наши продукти в рамките на Международен панаир ANUGA 2013, гр. Кьолн, Германия. ANUGA е най-голямото изложение за храни и напитки в Европа и се провежда веднъж на две години.

Нов продукт - Сушеница "Чановете"

21.10.2013

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че пуснахме на пазара нов продукт - сушеница „Чановете” вакуум опаковка, е 210. Тя е приготвена от 100% подбрано свежо свинско месо от бут, плешка и гръдна част. При производството ѝ се използват естествени подправки. Продукта не съдържа заместители на месо, ГМО и алергени.

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

27.09.2013

„КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД стартира изпълнението на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г., договор за безвъзмездна помощ ESF-2303-08-01009 с Агенцията по заетостта за изпълнение на проект „Подобряване на условията на труд в „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД“ по схема BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”.

Проектът цели подобряване условията на труд в  КФМ ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Това ще бъде постигнато посредством:
- Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието;
- Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
- Закупуване на ДМА за осигуряване на безопасен и здравословен труд.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

  1. Организация и управление на проекта
  2. Информиране и публичност, включително подготвителен етап
  3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
  4. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  5. Закупуване на ДМА за осигуряване на безопасен и здравословен труд.

    Общата стойност на проекта е 144 514,10лв., което е 100% безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. Продължителността на проекта е 12 месеца.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Договарящия орган.”

Карол-Фернандес Мийт представя новия си уеб сайт

12.08.2012

Новият ни сайт е вече факт. Нова визия, нови продукти, ново иновационно представяне на информацията.

Корпоративната ни идентичност се разви много през последните години и компанията ни почуства нуждата да се покаже пред своите клиенти с новото си лице.

Графичната концепция се базира на корпоративни цветове на компанията, леки и ненатрапчиви форми, с повече пространство между елементите. Акцентът е фокусиран в нашите продукти и в традициите, които имаме на българския пазар.

При изработката на уеб сайта са следвани всички основни стандарти за уеб сайтове, внедрени са най-новите технологии в уеб програмирането.

Уеб сайтът е структуран по начин, който улеснява посетителите в намиране на нужната информация.

Всичко, което правим, го правим за Вас - нашите клиенти!!!!