Новини

Нови дивечови продукти под марка "Молерите"

15.05.2014

Продуктите от дивечово месо „Молерите” са 100 % натурални месни деликатеси, за приготвянето на които се използва месо от дивеч с гарантиран произход и сертификати за качество. Новите продукти Дивечова луканка, Дивечов суджук, Дивечов сух салам и Петрохан „Молерите” се приготвят от смес от еленско месо и месо от глиган, натурални подправки, билки и захари. Дивечовото месо е много ценна храна. То е изключително богато на белтъчини и бедно на мазнини, съдържа множество минерални вещества (калий, фосфор, натрий, калций, магнезий), както и микроелементи като желязо и цинк. Това обуславя високата му хранителна стойност. 

Участие в Mеждународно изложение PROD EXPO 2014, гр. Москва

17.02.2014

В периода 10-14 Февруари 2014 г. "Карол Фернандес Миит" ООД взе участие в Търговска мисия организирана от И А Н М С П. Бяха проведени двустранни срещи, както и дегустация на наши продукти в рамките на Mеждународно изложение PROD EXPO 2014, гр. Москва.

Обяви за тръжни процедури

14.01.2014

Публична покана на „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на лични и колективни предпазни средства, специално работно облекло и ДМА за осигуряване на безопасен и здравословен труд“ във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-08-01009.

Публична покана и документацията за провежданата процедура. Срок за подаване на офертите: До дата: 22.01.2014г. Час: 16:00 

Международно изложение - ANUGA 2013

21.10.2013

В периода 5-9 Октомври 2013 г. Карол Фернандес Миит взе участие в Търговска мисия организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Бяха проведени двустранни срещи, както и дегустация на наши продукти в рамките на Международен панаир ANUGA 2013, гр. Кьолн, Германия. ANUGA е най-голямото изложение за храни и напитки в Европа и се провежда веднъж на две години.

Нов продукт - Сушеница "Чановете"

21.10.2013

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че пуснахме на пазара нов продукт - сушеница „Чановете” вакуум опаковка, е 210. Тя е приготвена от 100% подбрано свежо свинско месо от бут, плешка и гръдна част. При производството ѝ се използват естествени подправки. Продукта не съдържа заместители на месо, ГМО и алергени.

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

27.09.2013

„КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД стартира изпълнението на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г., договор за безвъзмездна помощ ESF-2303-08-01009 с Агенцията по заетостта за изпълнение на проект „Подобряване на условията на труд в „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД“ по схема BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”.

Проектът цели подобряване условията на труд в  КФМ ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Това ще бъде постигнато посредством:
- Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието;
- Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
- Закупуване на ДМА за осигуряване на безопасен и здравословен труд.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

  1. Организация и управление на проекта
  2. Информиране и публичност, включително подготвителен етап
  3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
  4. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  5. Закупуване на ДМА за осигуряване на безопасен и здравословен труд.

    Общата стойност на проекта е 144 514,10лв., което е 100% безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. Продължителността на проекта е 12 месеца.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Договарящия орган.”